ລປຊ ໄດ້ເຊັນສັນຍາເປັນ Partnership ກັບ Sociaty for Asia Pacific Affairs ແຫ່ງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ໃນຕົ້ນເດືອນມັ


ລປຊ ໄດ້ເຊັນສັນຍາເປັນ Partnership ກັບ Sociaty for Asia Pacific Affairs (S’APA) ເຊິ່ງເປັນສະຖາບັນໃຫຍ່ຂອງລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ການເຊັນສັນຍາໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນການໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ໃຫ້ແກ່ທັງ2ຝ່າຍ ທາງດ້ານທຸລະກິດ

ເຊິ່ງຈະເປັນຂົວຕໍ່ໃຫ້ແກ່ທັງ2ປະເທດ ໃຫ້ມີການພົວພັນກັນທາງດ້ານທຸລະກິດຫຼາຍຂື້ນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ:

1.ການສໍາຫຼວດແລະຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບວຽກງານການເມືອງ ແລະ ເສດຖະກິດ ໃນເຂດປາຊີຟິກອາຊີ

(Research for Asia Pacific Political and Economic Affairs)

2. ແລກປ່ຽນຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ດີເລີດ ລະຫວ່າງ ພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ

(Advance excellent human resources exchanges for domestic and overseas companies)

3. ສົ່ງເສີມທຸລະກິດ ລະຫວ່າງ ພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ

(Advance Business for domestic and overseas companies)

4. ການສື່ສານ ແລະ ການສາທາລະນະ ສໍາລັບ ຂະແຫນງວັດທະນະທໍາໃນເອເຊຍແປຊິຟິກ

(Communications and public affairs for Cultural Sector in Asia Pacific )

ລປຊມີແຜນທີ່ຈະເຊີນ ທ່ານ Michio Mizuno ( ຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍບໍລິຫານ ເຊີ່ງເປັນບຸດຂອງທ່ານ Kiyoshi Mizuno ປະທານຂອງ S’APA, ອະດີດລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກໍ່ສ້າງ ແລະ ກະຊວງພາຍໃນ) ມາຢ້ຽມຢາມ ສປປລາວ ພາຍໃນປີ2018ນີ້.

ເພື່ອສຳຫຼວດວຽກງານການປະເມີນຊັບສິນ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາອະສັງຫາຣິມະຊັບ.

ລປຊ ຍັງມີແຜນທີ່ຈະເຊີນສະມາຊິກຂອງ S’APA ເຊີ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນບໍລິສັດພັດທະນາອະສັງຫາຣິມະຊັບ ມາຢ້ຽມຢາມ ສປປລາວ ອີກດ້ວຍ. ເພື່ອເປັນສ່ວນໜື່ງໃນການປະກອບສ່ວນພັດທະນາ ສປປ ລາວ.

Links:

http://www.society-apa.com

http://www.society-apa.com/membership/partnering-institution/lao-assets

Featured Posts
Recent Posts